Voorwaarden winactie ‘cadeaubon Karwei’

De actie is per 11 juni 2018 stopgezet.

De actie

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op op de online winactie ‘cadeaubon Karwei’ (verder te noemen ‘de actie’) van Quion Hypotheekbemiddeling B.V (verder te noemen: ‘Hypotrust’ of ‘de organisator’), gevestigd aan de Fascinatio Boulevard 1302 te Capelle a/d IJssel, Nederland
 2. Deze actie dient ter promotie van het 25 jarig bestaan van Hypotrust
 3. De actie loopt van 14 mei 2018 t/m 1 juli 2018
 4. We geven zeven weken lang, elke week één prijs weg, een; cadeaubon van Karwei t.w.v. €100,-. Elke nieuwe week start de actie op maandag en reageren kan t/m de zondag van die week. In het geval van feestdagen begint de actie een dag later en loopt de actie van dinsdag tot en met zondag (week 21, Pinksteren)

Hoe kun je meedoen?

 1. Op onze Facebookpagina hebben wij een bericht geplaatst over deze actie. Door te reageren op dit bericht met het juiste antwoord op de vraag, ben je een deelnemer aan de actie
 2. Tussen 14 mei 2018 en 1 juli 2018 wordt elke maandag (uitgezonderd Pinksteren) een nieuwe vraag op Facebook geplaatst. Reageren kan tot en met de zondag van diezelfde week. Iedere week start er een nieuwe actie, deelname aan de wekelijkse actie kan dan ook alleen in die betreffende week. Uitingen na zondag 20 mei (actieweek 20), 27 mei (actieweek 21), 3 juni (actieweek 22), 10 juni (actieweek 23), 17 juni (actieweek 24), 24 juni (actieweek 25) en 1 juli (actieweek 26) om 23.59 doen niet meer mee aan de actie van de voorgaande week
 3. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden

Wie mogen er meedoen?

 1. Deelname is voorbehouden aan inwoners van Nederland met een minimumleeftijd van 18 jaar
 2. Medewerkers van Hypotrust en andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de actie (evenals familieleden die op hetzelfde adres wonen) zijn uitgesloten van deelname
 3. De organisator behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Hypotrust of derden, of in strijd met wet- en regelgeving heeft gehandeld
 4. Deelnemers kunnen slechts eenmalig in aanmerking komen voor de actie
 5. Na het verstrijken van de actieperiode kunnen deelnemers niet meer in aanmerking komen voor de cadeaubon van Karwei t.w.v. €100,-

De prijs

 1. De winnaar van deze actie wint een cadeaubon van Karwei t.w.v. €100,-

Winnaar en prijsuitreiking

 1. De winnaars van de actie worden aan het einde van de actieperiode bepaald, maar uiterlijk 15 juli 2018
 2. De winnaar wordt middels een loting geselecteerd
 3. De winnaar van de prijs wordt via een privébericht op Facebook op de hoogte gesteld. Hierin wordt kenbaar gemaakt wanneer en hoe de uitreiking zal gaan plaatsvinden
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen deelnemer en organisator is het oordeel van de laatstgenoemde bindend
 5. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor een andere (alternatieve) prijs. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de organisator. De prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden of toegekend worden aan een andere prijswinnaar. De organisator neemt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening
 6. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert conform actievoorwaarden of niet reageert binnen 2 weken, kan de prijs ingetrokken worden of toegekend worden aan een andere deelnemer

Aansprakelijkheid en klachtenregeling

 1. De organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen
 3. Indien je een klacht hebt over de actie dan kun je die sturen naar marketing@hypotrust.nl. De klacht wordt dan zo snel mogelijk door de organisator behandeld. De deelnemer ontvangt hiervan bericht per e-mail
 4. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie

Privacy

 1. Om mee te kunnen dingen met de te winnen prijs, dient de deelnemer geregistreerd te worden. De gegevens die de organisator van de deelnemer verkrijgt, zijn nodig om de winnaar te kunnen identificeren en aan te schrijven. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Door deelname aan deze actie stemt deelnemer in met het verkrijgen en verwerken van deze gegevens door organisator
 2. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan de organisator om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken
 3. De organisator zal de gegevens van de deelnemer alleen voor Hypotrust doeleinden gebruiken indien de deelnemer hiervoor nadrukkelijke toestemming verleent
 4. De gegevens die de organisator verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Na beëindiging van de actie, maar uiterlijk 21 juli 2018, worden deze gegevens verwijderd en niet langer verwerkt

Slotbepalingen

 1. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden, het Privacy Statement en disclaimer van de organisator. De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde voorwaarden en verklaart daarmee in te stemmen
 2. De organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel,- zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook voor de organisator
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benaderd en die nietig of vernietigbaar is
 4. De promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en is op geen enkele wijze geassocieerd met Facebook

 

Aldus opgemaakt te Capelle a/d IJssel, 7 mei 2018